گناباد

گناباد -


محدثه ملکیان بیلندی
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5091
سابقه کانونی : 3 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
فرزانگان
سحر محمودآبادی
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5262
سابقه کانونی : 5 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
فرزانگان
محمدرضا ناصح
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی: 5080
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
شهيد بهشتي
زهرا سالاری
ششم دبستان - گناباد
میانگین تراز کانونی: 7448
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
5/31/2023 12:52:36 PM
Menu