سقز

سقز -


مینو اباذری
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 6764
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان
شینا محمدپور
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 4924
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
ثنا کوچکی
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5941
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
گشین سیف اردلان
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5703
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
محمدکیان رحیم زاده سقزی
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5862
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
شهید بهشتی
آرتین یوسفی
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 4691
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
شهید بهشتی
هدی عزیزی جان
ششم دبستان - سقز
میانگین تراز کانونی: 5139
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
6/10/2023 10:12:28 PM
Menu