سنندج

سنندج -


ایرا امینی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5454
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه2
اروند پورحیدری
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5866
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
شهید بهشتی ناحیه 2
فرنیا حسینی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6176
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه2
ویان رحیمی دره باغ
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5169
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه2
محمدهیوا امینی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5595
سابقه کانونی : 2 سال از هفتم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شهید بهشتی ناحیه 2
سیده صدف کاتورانی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5263
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه2
سروش نصرت پور
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 6396
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی ناحیه 2
کامیار خیرآبادی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5105
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی ناحیه 2
سیداحمد ابراهیمی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5521
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
شهید بهشتی ناحیه 2
آیناز شاهمرادی
ششم دبستان - سنندج
میانگین تراز کانونی: 5603
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
 
تيزهوشان
فرزانگان ناحیه2
5/31/2023 2:25:01 PM
Menu