آزادشهر

آزادشهر -


معین الرضا پهلوان
ششم دبستان - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5887
سابقه کانونی : 3 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
شهید عسگری
مبینا پهلوان
ششم دبستان - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 6038
سابقه کانونی : 3 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :34
تيزهوشان
فرانگان
مریم بذرافشان
ششم دبستان - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 6429
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرانگان
5/31/2023 2:54:58 PM
Menu