دالاهو

دالاهو -


ارس باجلانی
ششم دبستان - دالاهو
میانگین تراز کانونی: 5773
سابقه کانونی : 4 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :42
تيزهوشان
شهید بهشتی
سالار اسماعیلی
ششم دبستان - دالاهو
میانگین تراز کانونی: 6108
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی
6/11/2023 12:50:07 AM
Menu