دورود

دورود -


زهرا حسنوند
ششم دبستان - دورود
میانگین تراز کانونی: 5383
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
فاطمه نسا حسنوند
ششم دبستان - دورود
میانگین تراز کانونی: 5873
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
6/1/2023 6:38:50 PM
Menu