خرم آباد

خرم آباد -


محمدجواد نیک نام کومله
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5163
سابقه کانونی : 4 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :43
تيزهوشان
شهید بهشتی
مرتضی بیرانوند
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5447
سابقه کانونی : 4 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :40
تيزهوشان
شهید بهشتی
ملیکا سبزواری
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6411
سابقه کانونی : 4 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
فرزانگان
حسین حسن پور
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5253
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
شهید بهشتی
ناریا نصرتی موموندی
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5914
سابقه کانونی : 3 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
آرمین برومند پیروز
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6256
سابقه کانونی : 2 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
شهید بهشتی
آتنا شرفی
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6073
سابقه کانونی : 3 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :22
تيزهوشان
فرزانگان
عرفان حسنوند
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6212
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شهید بهشتی
طاها ملکشاهیان
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5011
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
امیر حسین احمدیان
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5997
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شهید بهشتی
محمد جواد سپهوند
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5011
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شهید بهشتی
مهسا امیری زاده بازوند
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5511
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
آیناز فراش الوار
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5275
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
یسنا بهادری طولابی
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5597
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
عرفان شاه کرمی
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5171
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهید بهشتی
دانیال رضائی
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5735
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شهید بهشتی
آنیتا سپهوند
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5867
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
کسری زبردست
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6069
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
شهید بهشتی
آرمین جمشیدی
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5667
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
شهید بهشتی
مهدی راد
ششم دبستان - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6856
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
شهید بهشتی
6/9/2023 5:18:39 PM
Menu