عنبرآباد

عنبرآباد -


مهدیه امیری
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5934
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
فائزه احمدیوسفی
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5261
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
نازنین زهرا سعیدی نیا
ششم دبستان - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5292
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
6/5/2023 6:44:34 AM
Menu