جيرفت

جيرفت -


عباس افشار
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6034
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
علامه حلی
امیر صالحی سربیژن
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6745
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
علامه حلی
امیرمحمد ملائی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5594
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
علامه حلی
محمدکیان شفیع زاده
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5888
سابقه کانونی : 2 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
علامه حلی
فاطمه کرمشاهی امجزی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5363
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
نیکا رفیعی سربیژن
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5902
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
ستایش افشاری دشتکوچ
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5754
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
سارینا سلیمانی ساردوئیه
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6040
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
محمدصالح شهدادی ماریکی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5870
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
علامه حلی
حنانه خالصی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5806
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
آرین تکاور
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6461
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
علامه حلی
ستایش امیرافضلی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5760
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
علیرضا علیزاده
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5930
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
علامه حلی
سنا سنجری نیا
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6770
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
رقیه ارجمند
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5741
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
امیرحسین جعفریان
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5391
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
علامه حلی
حسین مسلمی دولت اباد
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5699
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
علامه حلی
نرگس پردلی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5231
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
مجید خزاعی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5077
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
علامه حلی
بهاره سنجری
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5184
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
مهدیا رستمی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5977
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
محمدمتین کریمی نمچ
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6442
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
علامه حلی
شمیم افشاری
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5733
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
غزل عارفی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5782
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فرزانگان
محمدمهدی نژادسالاری هنزائی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5869
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
علامه حلی
امیرحسین محمدی سه دران
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5813
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
علامه حلی
مهیار صدیقی دریجانی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6127
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
علامه حلی
محمدیاسین امیری
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5824
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
علامه حلی
فاطمه افشاری پور
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5428
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان
فرنیا بحرینی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5275
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
طاها خسروی مشیزی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5647
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
علامه حلی
آراد گیلانی
ششم دبستان - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
علامه حلی
6/3/2023 4:33:38 AM
Menu