رفسنجان

رفسنجان -


نرگس مرادی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4974
سابقه کانونی : 5 سال از دوم دبستان
تعداد آزمون :60
تيزهوشان
فرزانگان
محسن صوراسرافیل اناری
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6427
سابقه کانونی : 5 سال از دوم دبستان
تعداد آزمون :41
تيزهوشان
علامه حلی
شایان مرادی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5810
سابقه کانونی : 3 سال از سوم دبستان
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
علامه حلی
رومینا بهجت ابراهیمی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5574
سابقه کانونی : 3 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
فرزانگان
آنیتا محمدمیرزایی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5194
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
فرزانگان
ارشا آرمان فر
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6085
سابقه کانونی : 2 سال از چهارم دبستان
تعداد آزمون :23
تيزهوشان
علامه حلی
زینب جمالی پاقلعه
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5726
سابقه کانونی : 2 سال از پنجم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
فرزانگان
علی عبداللهی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6880
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
علامه حلی
ایمان شریفیان
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5546
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
علامه حلی
ابوالفضل زینلی فتح ابادی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6117
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
علامه حلی
محمدرضا صیادی اناری
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4936
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
علامه حلی
علی قاسمی نصرت اباد
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6609
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی
ابوالفضل جعفرپور
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5697
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی
امیرحسین پورغلامعلی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5683
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
علامه حلی
نجمه سلطانی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6609
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
بهراد جنتی فر
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6272
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
علامه حلی
درسا کاظمی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6045
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
نازنین فاطمه حدادی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6312
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
فرزانگان
سیدمهدی مرتضوی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6146
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
علامه حلی
نیکا عبداللهی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6302
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
آتنا دست فشان
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5301
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
آیدا پورمحمدعلی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6290
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
یسنا سادات مرتضوی مهدی ابادی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5599
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
فرزانگان
اشکان فاتحی مرج
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5424
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
علامه حلی
حدیث زینلی نسب
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5443
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
زهرا سامانی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5577
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
فرزانگان
مهدی اسکندری
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5187
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
علامه حلی
زهرا حسنی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5956
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
ستایش ملایی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 4967
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
ملیکا کرمی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6167
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
محمدرضا محمدی پور
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5325
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
علامه حلی
زهراالسادات صباغ جعفری
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6196
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
فرزانگان
دانیال حسینی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 6090
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
علامه حلی
محمد اسهمی زاده
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5447
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
علامه حلی
الهه محمدیان مهدی ابادی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5874
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
فرزانگان
محمدحسین حسنی کبوترخانی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5597
سابقه کانونی : 1 سال پنجم دبستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
علامه حلی
زینب محمودی میمند
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5816
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
فرزانگان
محمد امین شریفیان پاقلعه
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5470
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
علامه حلی
باران احمدی
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
فرزانگان
یسنا رضاپور
ششم دبستان - رفسنجان
میانگین تراز کانونی: 5645
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
فرزانگان
6/10/2023 7:37:16 AM
Menu