گلستان

گلستان -


ریحانه معظمی گودرزی
ششم دبستان - گلستان
میانگین تراز کانونی: 4559
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
فرزانگان
ریحانه ملک پور
ششم دبستان - گلستان
میانگین تراز کانونی: 5741
سابقه کانونی : 1 سال هفتم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
فرزانگان
ساناز هنرمند
ششم دبستان - گلستان
میانگین تراز کانونی: 4705
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فرزانگان
6/5/2023 10:52:37 AM
Menu