رودهن

رودهن -


آرتینا هرندی
ششم دبستان - رودهن
میانگین تراز کانونی: 5289
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شهید بهشتی
فاطمه موسی پور
ششم دبستان - رودهن
میانگین تراز کانونی: 5282
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
فرزانگان
امیر حسین موسی پور
ششم دبستان - رودهن
میانگین تراز کانونی: 5294
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شهید بهشتی
هلنا طاهر قلی
ششم دبستان - رودهن
میانگین تراز کانونی: 5727
سابقه کانونی : 1 سال ششم دبستان
تعداد آزمون :3
تيزهوشان
فرزانگان
6/8/2023 2:41:28 PM
Menu