كلاچاي

كلاچاي - قبولی های تیزهوشان و نمونه دولتی (نهم) سال 97


الهه حسینی
نهم - كلاچاي
میانگین تراز کانونی: 5241
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
لنگرود_ استعدادهای درخشان _ شهید بهشتی
علی قربا نی زاده
نهم - كلاچاي
میانگین تراز کانونی: 6116
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
لنگرود_ استعدادهای درخشان _ شهید بهشتی
سحر پاک نژاد
نهم - كلاچاي
میانگین تراز کانونی: 5439
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودسر_ توحید
آیدین نبی پور
نهم - كلاچاي
میانگین تراز کانونی: 6625
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
لنگرود_ استعدادهای درخشان _ شهید بهشتی