كلاچاي

كلاچاي -


الهه حسینی
نهم - كلاچاي
میانگین تراز کانونی: 5241
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
لنگرود_ استعدادهای درخشان _ شهید بهشتی
علی قربا نی زاده
نهم - كلاچاي
میانگین تراز کانونی: 6116
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
لنگرود_ استعدادهای درخشان _ شهید بهشتی
سحر پاک نژاد
نهم - كلاچاي
میانگین تراز کانونی: 5439
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رودسر_ توحید
آیدین نبی پور
نهم - كلاچاي
میانگین تراز کانونی: 6625
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
لنگرود_ استعدادهای درخشان _ شهید بهشتی
6/2/2023 9:19:43 AM
Menu