صومعه سرا

صومعه سرا -


گلشید دوزنده نرگسی
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 5535
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
صومعه سرا_ فاطمه زهرا (س)
سینا گلریز
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 6228
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2
ارشیدا فلک خواه صومعه سرائی
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 4969
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
صومعه سرا_ فاطمه زهرا (س)
سید عرفان کوچکی
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 6052
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2
سیده مهرناز بوالحق
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 5901
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
صومعه سرا_ فاطمه زهرا (س)
مژده حسین زاده پشت مساری
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 4786
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
صومعه سرا_ فاطمه زهرا (س)
مانی حقدوست
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 5223
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فومن_ امام جعفر صادق(ع)
زهرا ثابت گل افزانی
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 4371
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
صومعه سرا_ فاطمه زهرا (س)
علی احمدزاده
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 6525
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 2
سیده معصومه موسوی
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 4593
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
سیده یگانه موسوی
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 5452
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
صومعه سرا_ فاطمه زهرا (س)
آتنا محمدی
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 5272
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
زهرا عزت پناه اباتری
نهم - صومعه سرا
میانگین تراز کانونی: 5067
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
صومعه سرا_ فاطمه زهرا (س)
5/29/2023 4:18:02 PM
Menu