رضوانشهر

رضوانشهر -


روژان حسن زاده
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 6004
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تالش_ فرزانگان
طهورا مجلسی ارده جانی
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 4859
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تالش_ فرزانگان
سیدکسری حسین پور میان گسکری
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 5004
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرانزلي_ شرف
هدیه عباسی رودکناری
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 5244
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تالش_ فرزانگان
فرهمند عباسی رودکناری
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 4477
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تالش_ میرزاکوچک
صدرا ستوده
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 5611
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرانزلي_ شرف
ماهان کمالی
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 5557
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرانزلي_ شرف
یلدا خوشحال
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 6043
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تالش_ فرزانگان
سوین محرمی مریان
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 5565
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تالش_ فرزانگان
یاسین نیکوکار دشتمیانی
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 4228
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرانزلي_ شرف
نریمان پیراسته
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 4254
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرانزلي_ شرف
آرین مهرپور نوکنده
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 4194
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرانزلي_ شرف
ایمان احمدی خیلگاوان
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 5895
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تالش_ میرزاکوچک
تبسم بخشی
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 3760
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرانزلي_ شرف
عرشیا جوان ارده
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 3907
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرانزلي_ شرف
سها چارانی
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 4262
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرانزلي_ شرف
فاطمه عبرت کسمائی
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 4852
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تالش_ فرزانگان
علی نوری خیمه سری
نهم - رضوانشهر
میانگین تراز کانونی: 4287
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرانزلي_ شرف
6/2/2023 9:16:54 AM
Menu