آستارا

آستارا -


سارا حدادی
نهم - آستارا
میانگین تراز کانونی: 6017
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آستارا_ فرندخت
تارا جاوید پور
نهم - آستارا
میانگین تراز کانونی: 5060
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آستارا_ فرندخت
معصومه شرری
نهم - آستارا
میانگین تراز کانونی: 5251
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تالش_ فرزانگان
آتنا پارسا
نهم - آستارا
میانگین تراز کانونی: 4535
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آستارا_ فرندخت
امیرمحمد پورعباس
نهم - آستارا
میانگین تراز کانونی: 5959
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آستارا_ شهید مرحبا
ارشیا سلوکی ننه کران
نهم - آستارا
میانگین تراز کانونی: 4460
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آستارا_ شهید مرحبا
حسین شاهرخی
نهم - آستارا
میانگین تراز کانونی: 4550
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آستارا_ شهید مرحبا
سینا کوشش خواه
نهم - آستارا
میانگین تراز کانونی: 4481
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آستارا_ شهید مرحبا
سماء ساسانیان
نهم - آستارا
میانگین تراز کانونی: 5297
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تالش_ فرزانگان
مهسا جوادی
نهم - آستارا
میانگین تراز کانونی: 4761
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آستارا_ فرندخت
محمد شکیب
نهم - آستارا
میانگین تراز کانونی: 5356
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آستارا_ شهید مرحبا
سارینا نجات مقدم
نهم - آستارا
میانگین تراز کانونی: 5379
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آستارا_ فرندخت
پویان فرهمند
نهم - آستارا
میانگین تراز کانونی: 5548
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آستارا_ شهید مرحبا
حورا علیزاده
نهم - آستارا
میانگین تراز کانونی: 4427
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آستارا_ فرندخت
6/2/2023 8:37:06 AM
Menu