تالش

تالش -


سیدعلی معصوم زاده کیائی
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 6351
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تالش_ میرزاکوچک
بابک آژگان
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 5341
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تالش_ میرزاکوچک
حامد جوزی نیا وشمه سرای
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 6623
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تالش_ میرزاکوچک
صدیقه دلاور دیزگاه
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 5861
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تالش_ فرزانگان
سینا پلنگی
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 5636
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تالش_ میرزاکوچک
رضا یحیی خطبه سرا
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 6322
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تالش_ میرزاکوچک
مهرشاد عابدی لمر
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 5437
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تالش_ میرزاکوچک
سینا عزیزی نژاد
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 5302
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تالش_ میرزاکوچک
محمد امین سنگتراش
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 5696
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تالش_ میرزاکوچک
منا جوادی
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 5009
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تالش_ فرزانگان
فواد سیاهی پور
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 4654
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تالش_ میرزاکوچک
ایلیا آسوبار
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 5026
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تالش_ میرزاکوچک
یزدان مهدی زاده
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 4533
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تالش_ میرزاکوچک
محمد امین اذرنیا
نهم - تالش
میانگین تراز کانونی: 6577
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تالش_ میرزاکوچک
5/29/2023 3:35:03 PM
Menu