خسروشاه

خسروشاه -


ستایش تربیت خسروشاهی
نهم - خسروشاه
میانگین تراز کانونی: 5561
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ پروين اعتصامي
علی بیگ زاده
نهم - خسروشاه
میانگین تراز کانونی: 4080
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهریار
امیر محمد اتحادی خسروشاهی
نهم - خسروشاه
میانگین تراز کانونی: 5843
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
حسن حسنی لاهیجان
نهم - خسروشاه
میانگین تراز کانونی: 4892
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
محدثه سیاری بیرامی
نهم - خسروشاه
میانگین تراز کانونی: 5681
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسكو_ حجاب
علی صومی خسروشاهی
نهم - خسروشاه
میانگین تراز کانونی: 5864
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
طاها شرقی خسروشاهی
نهم - خسروشاه
میانگین تراز کانونی: 5306
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تبريز_ استاد شهريار
علی خاکپور خسروشاهی
نهم - خسروشاه
میانگین تراز کانونی: 4864
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهریار
امین نیکوند
نهم - خسروشاه
میانگین تراز کانونی: 6009
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفري ناحيه 2
6/2/2023 7:55:21 AM
Menu