آذرشهر

آذرشهر -


آیلین خیاط رسولی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5984
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
مبینا عباس نژاد
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4416
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
مینا حسن پور کشکی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6242
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
زهرا دباغ ویجویه
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6663
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
سارا هدایتی کوچه
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5750
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
امیر حسین محمدی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5343
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
لیلا آهنگری اصل
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5261
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
رقیه آهنگری
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5609
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
علی ابولی اخی جهانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5344
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
علیرضا خلیلی دیزج آقاحسن
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5843
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
علی محمدقلی زاده هرگلان
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5415
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
مهدی ایمانی قاضیجهانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5861
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
امیر نصیری سیلاب
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4327
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
عرفان وکیلی قاضی جهانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5571
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
مهدی شریفی قاضی جهانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4565
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
فاطمه بلال زاده دیزجی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4370
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
علی رحیم پور خانقاه
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5547
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
علی سلمان زاده
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5237
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
امیر آقاپور اخی جهانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5238
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
سجاد صلاحی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5375
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
رضا جلال زاده
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5916
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
روح الله ملکومی امیر دیزج
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5360
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
سجاد محمودیان
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5316
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
زهرا دیدار
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5795
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
سحر زارع قوزلوجه
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6010
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
محمد عبدالهی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5897
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
کریم نادری
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5104
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
مهدی سیاح نادینلوئی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4293
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
محمدرضا همتی نادینلوئی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4548
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
فاطمه عطاری ممقانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5624
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
ملیکا محمدقدیمی ممقانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5540
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
کیمیا بارسم ممقانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5875
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
محمد محمدی قاضیجهانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4888
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
میرحسین موسوی نادینلوئی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6826
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
مهدی پاشانژاد هفت چشمه
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5319
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
فاطمه رزاقی حلوائی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6141
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
مبینا نبک جو
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5604
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
الهه پاشا تیمورلوئی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4404
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
مرضیه عبادی حلوائی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4429
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
نعیمه پاشاپور
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6158
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
لیلا بوداغی دیزجی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5973
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
علیرضا نعمتی سیلاب
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4293
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
رضا حسینقلی زاده
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5806
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
زینب پیری
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5644
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
مهدی حق شناس
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 3923
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
امید علیزاده خانقاه
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5570
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
مهدی بیگ محمدی هفت چشمه
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5787
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
رضا محمودپور قاضی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5343
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
میلاد ابراهیم پور
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5157
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
ندا حیدری دهخوارقانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5797
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
سحر باقری اخیجهانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5462
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
زهرا اسگندرزاده
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4936
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
علی طالبی کشکی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5676
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
سبحان سبزچی اصل
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4814
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
پریا نجفی سیلاب
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4445
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
ندا حسین نژاد
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5271
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
فاطمه بابائی آذر
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5578
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
مائده حمیدی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5348
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
پرستو باقر پور قاضی جهانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4958
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
مریم مرتضی پور ممقانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5376
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
لیلا شیرازی دهخوارقانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4719
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
مرضیه صالح زاده
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5468
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
ساناز شبانی اصل
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5337
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
سارا عبداله زاده ممقانی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5250
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
مبین نادری مقدم
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5226
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
فرید رسول زاده کشکی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 6182
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
نفیسه آقابیگی دستجردی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5482
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
حانیه غفارپور هفت چشمه
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4908
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
فائقه چوپانیان کشکی
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 4850
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ فرزانگان
محمدهادی حسین زاده پراپری
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5999
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
علی نادر مقدم
نهم - آذرشهر
میانگین تراز کانونی: 5260
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آذرشهر_ نمونه امام خمینی
5/29/2023 4:25:45 PM
Menu