اهر

اهر -


فردین گل‌پرور
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 6460
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهر_ علامه حلي
ساسان سلیمانی تازه کند
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 6029
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهر_ علامه حلي
امیر حسین اسما عیلی اسکانلو
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5917
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهر_ علامه حلي
علی اصغر فتحی
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5887
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهر_ علامه حلي
حسین پورابراهیم
نهم - اهر
میانگین تراز کانونی: 5688
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اهر_ علامه حلي
6/2/2023 8:45:01 AM
Menu