بناب

بناب -


کیمیا گل افشان
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5108
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
آیلین طباخی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5879
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
الناز سعیدی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5405
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
علی رضا محمدی جنت
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5035
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
فاطمه عالی زاده
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6137
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
نوید فخری
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5187
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
علیرضا وحدانی چلقایی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4860
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
علی یزدانی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5252
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
سالار هوشمند
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4416
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
فاطمه اسدزاده خوشمهر
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4667
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
محدثه حسن زاده
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4586
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
عارف حسن زاده
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5374
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
یوسف منعم بناب
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6439
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبایی
آیناز ثقفی اصل
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5895
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
زهرا روحی قشلاق
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5408
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
کوثر محمدزاده قشلاق
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5827
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
معین نصیری
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5156
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
مهدی اسدی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5079
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
حسام داداشی حقیقت
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6176
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
محمدرضا عینی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4755
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
وحید تشکر
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6588
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
عیسی میزانی کهل
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5886
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبایی
پارسا آذرفردیان
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5177
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبایی
بهنام عطائی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4187
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
زهرا فراوان
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5961
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
مریم جلیلی نیا
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5854
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
ندا بهزاد
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5625
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
ثمین حیدرزاده
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6313
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
سمیرا راشدی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5985
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
زهرا قاسمی آذر
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5138
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
پریا بیرامی قره چپق
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5227
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
فاطمه تقوی زاوشتی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6024
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
یلدا اسماعیل ساعتی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5845
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
کیمیا لطفعلی نجد بناب
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6007
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
الهه میرزائی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5564
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
مهسا قلی زاده
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4807
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
شکیبا صبور
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5378
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
صبا نورانیان دلیر
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6138
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
نگین بصیری پسیان
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4984
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
صفا رهبری
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6089
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
کوثر مصدق
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4851
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
مهسا دیبائی اصل
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5050
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
صفا عبدالجباری
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 6167
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
الهام کبیری
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4742
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ نمونه چمران
محمد مطلوبی بناب
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5970
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبایی
آیدین میرزائی خانه برق
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5302
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
هادی حسن نژاد
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5122
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
امیررضا علیزاده
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5080
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
امیرحسین سلمان نیا
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4748
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
مهدی امامی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5030
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
محمدرضا صمدنژاد قره چپق
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4536
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
امیرحسین قاسمی آذر
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5337
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
علی خیری آلقو
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4815
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
عرفان بقالی فکور
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5690
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
علی طالعی جوادحصاری
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4737
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
بابک احمدزاده
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4775
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
امیرسالار زین العابدین پور
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4186
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
محمد یزدانی
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4731
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
رضا وجدی کلتپه
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4373
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
فرزین علی وند بناب
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 4095
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
بهنام جهانگیری
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5094
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
سعید عابداکرم
نهم - بناب
میانگین تراز کانونی: 5783
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بناب_ ولیعصر
6/4/2023 9:00:46 PM
Menu