عجب شير

عجب شير -


شیرین ستونی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 6604
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
پریا مظلمی زاده
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5106
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
امیر نوروزی اذر
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5419
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
عجب شير_ علامه حلی
محمد امین زنگی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5604
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
عجب شير_ علامه حلی
نفیسه زنده دل
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 6435
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
رضا حمیدی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5080
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
عجب شير_ علامه حلی
کوثر روانبخش
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5839
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
فائزه رحمی بولالو
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5475
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
زهرا کوهی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 6757
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
الهه عبدالهی اقدم
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 6080
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بناب_ فرزانگان
علی منتظمی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4756
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
یگانه ملک پور
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4947
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
مهسا رمضانی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5211
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
شقایق مسیب زاده
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4856
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
علیر ضا ا ایماسی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4374
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
مهدیار افکاری
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 6076
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
عجب شير_ علامه حلی
سید کیوان فیاضی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4445
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
علی رحیمی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4828
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
زهرا باویلی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4748
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
علی فیضی اصل
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4943
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
امیرحسین نیکزاد
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4517
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
سیدسعید جوادیان
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4652
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
امیر صمدی آذر
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5361
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
حسین خلیل زاده
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4504
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
فاطمه نورمحمدی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5399
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
زهرا آسمانی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4296
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
فاطمه شعبانی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5872
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
سینا صمدی آذر
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5914
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
عجب شير_ علامه حلی
سینا آذری نیا
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4604
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
فاطمه فیروزی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4889
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
فاطمه لطفی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5344
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
لعیا انگوری
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4938
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
محدثه جبارزاده
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5489
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
مریم رزاقی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4992
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
فاطمه آذرنژاد
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5152
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
فاطمه غنی دل
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5475
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
مریم اشرفیان
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5766
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
ثمین شیرزاد
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 6328
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
امیرحسین فنائی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5519
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
عجب شير_ علامه حلی
محمدصادق شریفی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4156
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
مهران جعفریان
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4509
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
امیر جدیدی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5107
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
عجب شير_ علامه حلی
زهرا جلالی رومی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5513
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
زهرا اشرفی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4270
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
احسان صدوقی فر
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5913
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
عجب شير_ علامه حلی
مریم فریادی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4417
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
زهرا صبحی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 5430
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
هادی بوستانی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4557
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
فاطمه اروجی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4320
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
علی رضائی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4425
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
امین صمیمی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4790
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
امین معصومی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4887
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
عجب شير_ علامه حلی
مبینا سیف مهمانداری
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4700
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
امیرحسین خلیلی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4660
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
هانیه کشاورزی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4721
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
محمد اصل راهوار
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4589
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه ملاصدرا
نگین آشنایی
نهم - عجب شير
میانگین تراز کانونی: 4484
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عجب شير_ نمونه تربيت
6/10/2023 6:13:33 PM
Menu