سراب

سراب -


آرین حسن زاده شریف
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 6375
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ ابن سینا تیزهوشان
سجاد بحری
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 6250
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ ابن سینا تیزهوشان
سنا عبداله نژاد
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5820
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ فرزانگان
نیما قهرمانی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 6432
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ ابن سینا تیزهوشان
مهدی یوسفی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 6243
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ ابن سینا تیزهوشان
آیلین خداوردی زاده
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 6765
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ فرزانگان
علیرضا بابایار
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 6337
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ ابن سینا تیزهوشان
سنا رسولی نیا
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 6070
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ فرزانگان
نیلوفر صبحی سرابی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5886
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ فرزانگان
محمد امین تمجیدی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5071
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
سامان آمری
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 6504
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ ابن سینا تیزهوشان
آیلار بابازاده قورتلار
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 6528
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ فرزانگان
مهسا نورمحمدی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5040
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب
فاطمه صدقی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5391
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب
زهرا صدقی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4995
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب
زهرا باشعور میرکوهی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5319
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب
محمد کمالی منش
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 6024
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
شهاب قدرتی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4737
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
سانای نامداری
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 6450
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ فرزانگان
صبا حاجی محمدی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5629
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ فرزانگان
مهدی شجاعی اقدم
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4946
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
علیرضا ممی زاده
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 6280
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ ابن سینا تیزهوشان
علی شرقی پور سرابی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 6739
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ ابن سینا تیزهوشان
ماهان کاتبی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4818
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
آرین طهماسب زاده
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4937
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ ابن سینا تیزهوشان
رضا اصبری
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4825
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
علی ابراهیم زاده جدی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4318
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
امیرحسین ابراهیمی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4962
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
شایان لامعی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 6361
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ ابن سینا تیزهوشان
نیما رافعی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4980
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
فاطمه رحمانی فرکوشی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4932
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب
حمیدرضا نوراللهی قلعه جوق
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4132
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
5/29/2023 3:42:21 PM
Menu