بوكان

بوكان -


پارسا ملکی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5426
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
مریم امامی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 7020
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان 2
سینا حربی زاد
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5535
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
سارینا مینائی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5459
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
صبا محمدی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6028
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
دیمن کرد
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6352
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
دیلان کرد
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6488
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
آرین آژیر
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5328
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
الهه آذین پور
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5498
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
محمد کدخدامحمدی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5812
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
مبین فلاحی بوکانی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 7078
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ شهید بهشتی 2
نارین احمدی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6052
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
سینا آغچه پور
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5155
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
عرفان میرزاقادری
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6102
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
هیمن عبدی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5023
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
دیار سلطانی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5222
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
مهسا بیگ زاده بابامیری
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6255
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
فاطمه مظلوم
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 4887
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
نارین قادری
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5392
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
فراز دیبا
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5526
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
آریا مجیدی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5388
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
پریسا محمدی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5441
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
زمند محمدپور
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5136
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
سوزان توتی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5491
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
دیاکو دارخال
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5529
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
اردلان پاکدل
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5686
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
الناز الماسی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5083
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
محمد شاه محمدی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6522
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
مانی عباسی لابه
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5676
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
کاوه رشیدزاده
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5951
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
دیانا مام عزیزی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6040
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
اشکان رسول هاشمی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5518
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
پریا الماسی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5075
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بوكان_ تمدن
عرفان محمودی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5150
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
سروش حاجی نژاد
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 5167
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
کیان محمد خانی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6466
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
سیدآرمان محمدی
نهم - بوكان
میانگین تراز کانونی: 6206
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بوكان_ فارابی
6/2/2023 8:49:42 AM
Menu