مياندوآب

مياندوآب -


مهسا حسین پور
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5677
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
ائلشن لک میاندوآب
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 7088
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
رضا قرا باغلو
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 6047
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
فاطمه امیری
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5181
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
اسرا نصرت نژاد
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5644
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
ائلشن مشایخی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4089
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
سلوا روشن تاب
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 6606
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
اصغر بهادر
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4292
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
امیرحسین مولایی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5657
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
محمدرضا طهماسبی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5561
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
نیما فرهنگی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5854
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
فرهاد ایران پور گوگ تپه
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5097
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
مهدی جلیل پور
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5186
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
ندا رنجبرپور میاندوآب
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4911
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
فاطمه سلطانپور
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5807
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
مریم خلیلی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5622
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
هاله ناصری
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5800
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
لعیا اجاقی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5533
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
پگاه غنی پور
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 6070
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
علی اسدزاده
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4538
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
مهدا گلریز
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4408
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
هنیا فتحی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 6661
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
صدف فرهمند
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 6406
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
امیرحسین ولی زاده
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5252
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
مهدی جعفرپور
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4389
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
پرهام فیضی زاده
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5464
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
مسعود محمودی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 6226
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
مهدی صمدی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5297
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
آی سودا ابراهیمی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5697
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
آرینا شرافتی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 6502
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
حانیه مقدم قره ورن
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5910
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
آیناز زاهری
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 6626
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
اندیشه غیوری
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5864
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
امیر دانشی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4558
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
امیرحسین افشنگ
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5028
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
رضا کریمی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5689
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
مهدی عباسی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4851
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
محمد رستم نژاد
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5291
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
اشکان صفاری
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5800
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
عرفان نجفی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4304
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
محمد محمدی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5334
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
امیرحسین حسین زاده
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4863
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
رضا خیری
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 6501
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
محمدسام عبدالکریمی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 6048
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
الیاس حاج آقایاری
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4590
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
امیرحسین موسوی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 6375
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
سینا عبدی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4172
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
امیرحسین خیری
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5043
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
مهرداد حاجی زاده
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5582
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
عرفان آزمون
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4348
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
یزدان زینالی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4040
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
مهدی یو سفی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4199
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
سهیل عبادیان
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4657
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
مبین قلندری
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4191
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
یوسف ارجمندی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4538
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
محمد رضا دهقانیان
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4317
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
محمدرضا قنبری
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4107
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
دانا رحیمی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4864
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ شهیدبهشتی
مهسا جوادی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 6317
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
پریا اسدی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5871
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
مبینا حسینی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5436
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
مبینا علیزاده
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5061
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
فاطمه دلاوری
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4658
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
عاطفه سهرابی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 6095
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
سلدا محمودیان
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5993
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مهاباد_ فرزانگان
پریسا نیکخوی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4488
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
آیدا علیزاده
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5466
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
سحر نوردخت
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5535
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
سارا دارابی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5422
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
محدثه توفیق
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5450
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
محدثه حاتمی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 6352
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
فاطمه بایرامی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5088
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
سپیده وندحسینی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 6184
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
شکیلا زاهد
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5952
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
ندا زاهدی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5983
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
مبینا خانزاده
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 6545
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
یگانه خانزاده
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 6713
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
پارمیدا صالحی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 6377
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
سارا فیضی زاده
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5040
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
منیره خدایی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5018
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
سودا محمدیان وش
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5112
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
نگین پورعلی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4832
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
نسا نبی زاده
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5539
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
حانیه محمدیان
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4960
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
الناز بی صدا
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 5415
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
فاطمه طلوعی
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4428
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
آیفر پیشوا
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4602
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
یلدا حسن زاده
نهم - مياندوآب
میانگین تراز کانونی: 4207
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
مياندوآب_ فرزانگان
6/2/2023 8:49:03 AM
Menu