فولاد شهر

فولاد شهر -


سهیل میرزایی
نهم - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی: 5843
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ سپاهان
علی تقی پور
نهم - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی: 5693
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ سپاهان
کیوان کاظمی
نهم - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی: 6038
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
نجف آباد_ شهید اژه ای
محمد الماسی
نهم - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی: 4774
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ سپاهان
آیناز محمدی
نهم - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی: 5766
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
نجف آباد_ فرزانگان
سروش کاید زارع
نهم - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی: 5364
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ سپاهان
عاطفه سلحشوری
نهم - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی: 5540
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ ابرار
محمدحسین محمدی
نهم - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی: 5354
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ سپاهان
حسن فتاح پور
نهم - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی: 5236
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ سپاهان
یحیی صالحی
نهم - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی: 6019
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
نجف آباد_ شهید اژه ای
مهیار مختاری
نهم - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی: 6125
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ سپاهان
پوریا شجاعی
نهم - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی: 5019
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ سپاهان
اشکان محمودی
نهم - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی: 5971
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ سپاهان
پردیس اسدی
نهم - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی: 5622
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ ابرار
علی آلبا
نهم - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی: 5032
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ سپاهان
آرمان آذرپور
نهم - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی: 6246
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ سپاهان
آرمین آذرپور
نهم - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی: 6139
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ سپاهان
آرش آذرپور
نهم - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی: 6522
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
نجف آباد_ شهید اژه ای
فاطمه نجفی راد
نهم - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی: 4746
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ ابرار
آرش رحیمیان
نهم - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی: 4826
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ سپاهان
امیربهادر شجاعی
نهم - فولاد شهر
میانگین تراز کانونی: 5818
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ سپاهان
6/2/2023 9:32:55 AM
Menu