مباركه

مباركه -


سارا صفایی
نهم - مباركه
میانگین تراز کانونی: 6469
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اصفهان_ فرزانگان امین
مهشید رحیمی
نهم - مباركه
میانگین تراز کانونی: 5328
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اصفهان_ فرزانگان امین
صبا صدقی
نهم - مباركه
میانگین تراز کانونی: 5779
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ ابرار
معراج طباطبایی
نهم - مباركه
میانگین تراز کانونی: 5898
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
باغ بهادران_ فضیلی
نگین فخری فخرآبادی
نهم - مباركه
میانگین تراز کانونی: 4638
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فولاد شهر_ ابرار
سید ابوالفضل امینی
نهم - مباركه
میانگین تراز کانونی: 5033
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
باغ بهادران_ فضیلی
6/2/2023 9:30:03 AM
Menu