شهرضا

شهرضا -


محمدرضا اکرمی ابرقویی
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 6671
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای
علیرضا میرزابه
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 6639
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای
محمدرضا جابر
نهم - شهرضا
میانگین تراز کانونی: 6140
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای
5/29/2023 3:54:05 PM
Menu