اصفهان

اصفهان -


غزل شهسواری
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6155
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اصفهان_ امام صادق
فریماه نکویی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5281
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اصفهان_ امام صادق
نیلوفر فرزام فر
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6015
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اصفهان_ سید ساعد هاشمی
سونیا سید صالحی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5406
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اصفهان_ امام صادق
کیمیا کیانی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6695
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اصفهان_ فرزانگان امین
یاسمین گرامی زاده
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5684
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اصفهان_ امام صادق
زهرا سادات علوی نیا
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6076
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اصفهان_ امام محمدباقر
عطیه مختاری
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6178
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اصفهان_ فرزانگان امین
آنیتا پورابراهیم
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6098
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اصفهان_ فرزانگان امین
زهرا ساعتچی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5671
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اصفهان_ امام محمدباقر
الهه زمانی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6621
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اصفهان_ فرزانگان امین
ملینا گیاه چین
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6538
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اصفهان_ فرزانگان امین
زهرا سعیدی دهکی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5502
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اصفهان_ امام صادق
زهرا دهقانی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5771
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اصفهان_ امام صادق
ملیکا بانکی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5565
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اصفهان_ فرزانگان امین
مبینا متین پور
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 4777
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اصفهان_ امام محمدباقر
راضیه امینی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6548
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اصفهان_ فرزانگان امین
زهرا یوسفی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5922
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اصفهان_ امام محمدباقر
مریم درویشی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 4076
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اصفهان_ امام صادق
صبا ابوطالبی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5725
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اصفهان_ امام محمدباقر
الهه مصدق زاده
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6261
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اصفهان_ فرزانگان امین
نازنین رجبی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5448
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اصفهان_ امام محمدباقر
پرنیان ملک زاده
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6412
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اصفهان_ فرزانگان امین
مطهره سلطانی رنانی
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 5871
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اصفهان_ فرزانگان امین
سحر براتیان
نهم - اصفهان
میانگین تراز کانونی: 6293
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اصفهان_ امام صادق
6/10/2023 6:21:22 PM
Menu