گتوند

گتوند -


محمدامین آتشبد
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 4482
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گتوند_ شهيد احمدي روشن
مهدی عبدی
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 4302
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گتوند_ شهيد احمدي روشن
زهره اکبری نیا
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 4852
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
سحر رحمانی
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 4548
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گتوند_ خليج فارس
تکتم پورعسکر
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 4740
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گتوند_ خليج فارس
آرمین سلطانی
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 6424
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ طلایه داران
محمدسجاد صالحی
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 5786
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گتوند_ شهيد احمدي روشن
مبینا جلال پور
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 4634
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گتوند_ خليج فارس
خدیجه عادل فر
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 5410
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گتوند_ خليج فارس
زهره رحیمی
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 5273
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گتوند_ خليج فارس
مرصاد سلطانی
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 5076
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ طلایه داران
مهرناز رحیمی
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 4080
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
گتوند_ خليج فارس
علیرضا عسکری
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 4311
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ طلایه داران
علی جعفرزاده
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 4715
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ طلایه داران
فاطمه غلامی
نهم - گتوند
میانگین تراز کانونی: 4916
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
6/10/2023 6:16:24 PM
Menu