ايذه

ايذه -


مائده موسوی اوندی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6767
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
علی اکبر کیانی شاهوندی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4758
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ علاقمندان
مینا طاهرزاده
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5234
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
بهاره عباس زاده
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6219
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
شایان غریبی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4471
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ علاقمندان
مهدیه مرادی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6138
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
کیانا کیانی کرمتی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6178
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
ساجده سوارزاده
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4536
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
شایان محمدی لیری
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4820
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ علاقمندان
فربد داودی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6911
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايذه_ شهید بهشتی
علی احمدی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5572
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ علاقمندان
مهدیه مرادی سرمیدانی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6441
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
مبینا احمدی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5064
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
زهرا قلی پور
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5267
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
علیرضا ممبینی نیا
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4258
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ علاقمندان
محمدکاظم نجفی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5523
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايذه_ شهید بهشتی
زهرا عالی پور
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6856
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
فاطمه اسکندری
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5569
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
نگین کاوسی قافی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5841
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
سحر داودی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5344
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
پارمیس حسن خانی شمی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5478
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
حمیدرضا قریشوندی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6062
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ علاقمندان
زهرا داودی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5085
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
کسری منصوری
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4678
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ علاقمندان
فاطمه ممبینی نیا
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5549
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
محمدامین داودی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4960
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ علاقمندان
محدثه شاولی کوه شوری
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5347
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
عسل آزادل
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5999
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
غزل رضایی نژاد
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6145
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
مهرداد رستمی ده شیخ
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5341
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ علاقمندان
زینب دانش یار
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5122
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
کیمیا یزدانی مونکی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5730
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
کوروش مرادی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4589
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ علاقمندان
فاطمه مرادی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 3885
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
بنیامین حسینی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4493
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ علاقمندان
حسن مرادی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4558
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ علاقمندان
یاسمن کردنژاد
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5752
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
شایان شاولی کوه شوری
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4646
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ علاقمندان
آیلین مردانی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5922
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
مهران زمانی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 3930
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ علاقمندان
سیده ستایش حسینی برآفتابی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6250
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
مریم سادات حسینی چمنی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6548
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
احسان افتخاری
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4900
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ علاقمندان
5/29/2023 4:39:52 PM
Menu