شوشتر

شوشتر -


پگاه رضایی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5073
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
پارسا احمدی راد
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4877
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
زهرا خدارحم پور
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4860
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ فرزانگان
زهرا جعفری
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 6181
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
کبری دیلمی فرد
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4419
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
علیرضا شیرالی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5251
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ هنرستان حاج افشار
سامان هرمزی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4809
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ هنرستان حاج افشار
ستایش کریمی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4291
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
محمد امین رکاب اسلامی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4772
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
محسن لیلوی شوشتری
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5347
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
دانیال شادی پور
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4505
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ هنرستان حاج افشار
محمد جواد سوارنژاد
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4234
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ هنرستان حاج افشار
آرمین قربانی بیرگانی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5491
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
یونس قاسمیان
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5023
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ طلایه داران
یکتا قلی پور
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 6009
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
مهسا بافنده زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4816
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
فاطمه برجسته
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 6014
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
مهرانا مجاهدی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5036
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
امید علی محمدی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5016
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ طلایه داران
آتوسا وحدت نیا
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4997
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
نوشین کایدی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5853
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ فرزانگان
فرشته فرشیدی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5917
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ فرزانگان
مائده حفار
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4177
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
زهرا کشاورز زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4911
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
ساناز چهارلنگی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5166
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
حسین صادق نژاد
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5852
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ طلایه داران
فاطمه محمدی پور
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5526
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ فرزانگان
محمد امین دالوند
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 6000
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ طلایه داران
علیرضا لمسی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4245
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
فاطمه پور شمشیرگر
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5492
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ فرزانگان
یزدان گودرزی بابایی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4527
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ هنرستان حاج افشار
آی سودا عزیزی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4462
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
محمدرضا سلمانی زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4008
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
عرفان میری زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4977
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
هدیه قنبری
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4934
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
فاطمه مهدی پور
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5471
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
سارا کاظمی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4488
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ فرزانگان
محمد حسین حق پرستی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5895
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ طلایه داران
امیر حسین سعادت پور
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5626
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
یاسمن علیدادی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4898
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
هانیه زاهد زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4316
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ فرزانگان
محمد جمالی گله
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4622
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
الهه محمد جانی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 5443
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
محمدرضا بری
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4784
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ هنرستان حاج افشار
محمد رحیم زاده
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4142
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
محمد امین شبه
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4167
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ طلایه داران
سینا منجزی
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4063
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ الهادی
محمد مبین پیل زاد
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4719
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شوشتر_ طلایه داران
فاطمه مختاربند
نهم - شوشتر
میانگین تراز کانونی: 4929
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شوشتر_ نیکان
5/29/2023 4:01:19 PM
Menu