دزفول

دزفول -


فاطمه باغبان زاده دزفولی
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5691
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دزفول_ رضوان
سیدپارسا علوی
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 6106
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
سینا سلیمانی نژاد
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5910
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
هستی ذاکرموسائی
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 4513
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ فرزانگان
امیرحسین میرزاشاهی
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5621
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
گلناز زاده مبارک
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 4687
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دزفول_ رضوان
عرفان مهران زاده
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 4964
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
بابک جمشیدوند
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 4835
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
محمدجواد پاپی زاده
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 4896
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
زهرا باغبان زاده دزفولی
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 4900
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ فرزانگان
یونس سلیمانی
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 4296
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
هستی پیرزه
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 4441
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دزفول_ رضوان
یگانه امیدیان
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5339
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ فرزانگان
آرمین راستینه
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5712
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
محمد میری
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 4128
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
مهرانه چناری
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5492
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ فرزانگان
بارمان قاسمی
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5902
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
امیرحسین سلیم پور
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5999
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
سیدشایان علوی
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5146
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
هدی پنبه زن
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5972
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ فرزانگان
نیلوفر جهازی
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5016
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دزفول_ رضوان
محمد احمدی
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5385
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
سارا سوداگر
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 4278
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دزفول_ رضوان
سینا سوداگر
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5052
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
جمال الدین رضایی للری
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5455
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
فاطمه جودکی
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5616
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ فرزانگان
مهدی خادم دزفولی
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 4326
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
مهسا فرزادمهر
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 4784
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دزفول_ رضوان
احمد نفیسی
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 4542
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
زهرا پورتقی
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5105
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دزفول_ رضوان
مبینا ولی پور
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 4974
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ فرزانگان
علیرضا غریبی
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5715
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
محمدرضا شاکری
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5424
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
رضا حیدری فرد
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5117
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
محمدسینا اسدی
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 4709
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
مینو جنتی پور
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 4358
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دزفول_ رضوان
نیلوفر کرامت
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 4330
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ فرزانگان
نرگس عسکرزاده
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5305
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ فرزانگان
فاطمه زارع سنجری
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5624
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دزفول_ رضوان
یحیی موسوی
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 4922
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
مهتاب عادلیان
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5733
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ فرزانگان
محمدرضا پورمقدسیان
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 4558
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
یگانه حنیف
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5022
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دزفول_ رضوان
زهرا کشوری
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 6037
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ فرزانگان
مینو کاتب صابر
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5527
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ فرزانگان
غزل دین دار
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 4941
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ فرزانگان
سیده مهدیس علوی
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 4542
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ فرزانگان
سوگند شهنواز
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 4322
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دزفول_ رضوان
فاطمه حاجی کریمی
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 4838
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دزفول_ رضوان
نگار کویت زاده
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5131
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دزفول_ رضوان
محمدحسین جهانی
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 4382
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
آیدا مرادعلیوند
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 3865
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دزفول_ رضوان
ابوالفضل موذن نژاد
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 4282
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
علیرضا حسین زاده
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 3866
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
مبین محمدزاده
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 4406
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
سیدمحمدحسین مرتضوی ها
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5390
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
نرجس رحیمی
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5338
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دزفول_ رضوان
فاطمه طاهری
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 3992
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دزفول_ رضوان
زهرا زلقی
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 3911
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دزفول_ رضوان
مهدیس سبزکی
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 4670
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دزفول_ رضوان
محمد پوریزدی
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 6356
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
سیده فاطمه زهرا یادغیبی
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 4864
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دزفول_ رضوان
یاسمین مهترنژاد
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5040
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ فرزانگان
تینا مفتوح
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5349
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ فرزانگان
آیدا آزیش
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5938
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ فرزانگان
هدی قمشی بزرگ
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5060
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
دزفول_ فرزانگان
آرزو قربان نژاد
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 5060
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دزفول_ رضوان
فاطمه حیدری فرد
نهم - دزفول
میانگین تراز کانونی: 4544
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
دزفول_ رضوان
6/10/2023 6:29:41 PM
Menu