قائميه

قائميه -


محمد رستمی آقاجری
نهم - قائميه
میانگین تراز کانونی: 6265
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قائميه_ سعادت
هانیه نجفی
نهم - قائميه
میانگین تراز کانونی: 6305
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قائميه_ بانوسلامی
زهرا حضرتی یادکوری
نهم - قائميه
میانگین تراز کانونی: 6266
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قائميه_ بانوسلامی
علی حسنی
نهم - قائميه
میانگین تراز کانونی: 4624
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قائميه_ سعادت
6/10/2023 5:17:07 PM
Menu