آباده

آباده -


فرشته سرائی منش
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5030
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
مصطفی امامی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5236
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آباده_ طلایه داران سعدی
علی کیومرثی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6447
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
علی نعمت الهی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4220
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
زینب منصوری
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
امیر رضا توکلیان
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5073
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آباده_ طلایه داران سعدی
غزل کدیور
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5203
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
شقایق سادات حسینی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4838
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
فاطمه شریفی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5115
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
حمید رضا شاولی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5690
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
پریسا شامرادلو
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5592
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
امیر حسین فرخی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4925
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
آرش شامرادلو
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4995
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
احمد رضا طالبی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5458
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
نهال سلیمی شور باخورلو
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6146
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آباده_ فرزانگان
سمیرا آقایی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5606
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
امیر طاهری قجرلو
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5443
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
محمد غلامی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5597
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
میثم تصدیقی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6308
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آباده_ طلایه داران سعدی
علی آگین
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5900
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
محمد رضا سبزعلیان
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5285
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
صدف تاجمیری
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5658
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
مریم زارع امامی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6004
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
رومینا محمد شاهی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6412
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آباده_ فرزانگان
مهدی عواطفی مطلق
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5976
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
علیرضا اکبری باصری
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5040
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
محمد امین علی پور
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5351
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
نیلوفر مهدی علمدارلو
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5876
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
مینا محرم
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6711
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آباده_ فرزانگان
بهار محمدی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4939
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
معصومه عاطفت دوست
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5799
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
رضا عاطفت دوست
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5250
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
محمد فاضل لطفی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5307
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آباده_ طلایه داران سعدی
امیر محمد دهقانی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5400
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
دانیال شکیبائی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5393
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
امیر محمد بنان
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5513
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
نیما منتظر
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5833
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
فاطمه صفری
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6379
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
ایمان یزدان پناه
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4845
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
احمد رضا فرخنده
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6198
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آباده_ طلایه داران سعدی
علیرضا عطاخواه
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4981
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آباده_ طلایه داران سعدی
هانیه اسماعیلی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5062
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
مریم شهبازی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5270
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
آرین عسکری
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5043
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
محمدرضا فرخی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4767
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
محمد رضا یعقوبی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5250
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
سجاد نعمت الهی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5525
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
مهدیه جعفری
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4605
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
رضا فرخی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4413
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
امیر رضا سلیمی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5515
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
محمد رضا صفری
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4906
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
محمد رضا اسماعیلی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4925
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
مجید صبوری
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5324
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
مهدی احمد پور
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4944
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آباده_ طلایه داران سعدی
حدیث گیتی نژاد
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4837
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
امین نعمت الهی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4336
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
سید آرمان یدالهی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4737
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
ایدا سادات یدالهی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5404
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
امیر عسکری
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4804
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آباده_ طلایه داران سعدی
علی اصغر زمانی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5049
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
محمد صالح تردستی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 3856
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
محمد رضا فتحی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4977
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
هدیه ایزدی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5186
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آباده_ فرزانگان
علی رستم پور
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4083
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
آیدین مهدی علمدارلو
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5840
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
آباده_ طلایه داران سعدی
محمد مهدی بهرامی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4940
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ دکتر حسابی
مهنوش زینلی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4409
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
نگار نجفی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 4223
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
محدثه بابائی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 5532
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
سارا صفی نیا
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 6347
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ ظهیر امامی
محمد رحیمی
نهم - آباده
میانگین تراز کانونی: 3918
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آباده_ هنرستان نمونه دولتی امام خامنه ای
5/29/2023 4:08:00 PM
Menu