جهرم

جهرم -


نگین نیک سرشت
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6689
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
سارا سپهی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5050
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
لیلا محمدی قالینی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5560
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
رضا ایزدی پناه
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6469
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
یاسین سلامی نیا
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4585
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
حسین کریمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4514
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
زهرا صفری
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5453
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
علی نیک حالت جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6497
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
مریم فتحی دهزیری
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5280
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
علی مرزبان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6088
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
فاطمه بهمنی کیا
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5078
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
فرناز شاکر
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6476
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
مهدی سیستانی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5245
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
حسین مجلس اراء جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5101
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
زهرا قناعتیان جبذری
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6200
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
فاطمه رضایی دهزیری
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6613
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
غلامرضا نجاتی جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5055
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
مریم رزاق زادگان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4391
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
فاطمه رحمانیان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4984
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
رضا نام آوران
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4948
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
زینب السادات سرورزاده
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5496
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
مینا قناعتیان جبذری
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5286
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
رضا هاشمی نژاد
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5030
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
فاطمه اعظمی جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4478
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
علی بنائی جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4192
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
لیلا اسدی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6228
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
مهدی کرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5420
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
رهام ابراهیمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5314
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
مریم نظری
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6249
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
محمدجعفر هادی پور
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4435
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
عرفانه کمیلی جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4683
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
زهرا جمال زاده جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5099
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
یاسمن حکمت شعار
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4648
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
فاطمه رحمانیان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5039
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
آرمان کوه مال جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5471
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
مریم مجیدی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5094
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
مهسا زارعیان جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5400
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
محدثه قایدی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4664
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
یغما وحید
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5965
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
یاسمن سیاح جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5125
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
محیا برین
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6431
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
حسین مصلی نژاد
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4535
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
مه نیا عباسی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6247
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
سارا اکسیری فرد
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5843
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
نسترن مهدی زاده
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4643
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
حلما حورنگ
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6242
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
پوریا قزلی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5191
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
مهدی پورقارداش درازی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5541
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
جهرم_ شهيد دستغيب
آتنا صحرائیان جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6260
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
سیده ساینا مصلی نژاد
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5827
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
سعید فرجی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5902
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
آتنا قناعتیان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5858
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
زهرا یوسفی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6234
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
ملیکا سهیلی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5982
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
نیکسا بهمنی جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6379
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
پردیس قناعتیان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6422
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
مهرنوش نظری جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6160
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
زهرا یوسف زاده جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6042
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
نگار فیروزی فرد جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5930
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
زهرا افروشه جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4528
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
محمد کارگر
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4130
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
امیر حیدری فشانی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4139
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
سیده درسا تراب جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 6290
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
فرشته نخستین
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5547
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
فاطمه صحرائیان
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4550
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
فاطمه رضائی منش
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4921
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
فاطمه شیخ پور جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5468
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
حسین زارعی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5648
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
مریم عباسی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5156
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
امیرحسین یزدان مهر
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4761
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
نگار رمضانی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4741
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
متین جمالی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4816
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جهرم_ شهید مفتح
سحر آزادیخواه
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5610
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
عارفه محمدنیا
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
بهاره اسمی جهرمی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 4866
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
فاطمه توفیق
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 5670
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جهرم_ شکیبا
فاطمه رحمانیان کوشککی
نهم - جهرم
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
جهرم_ فرزانگان
6/2/2023 9:05:10 AM
Menu