شيراز

شيراز -


غزل قایدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6217
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
عرفان اژدری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6397
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
حسین بردباری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6488
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
آریا وزانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5977
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ شهیددستغیب
سینا زارع
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5548
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
آرمان مقدسی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6279
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
نیما صالحی راد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6413
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
تارا زارعی نژاد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5271
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ یاس
آناهیتا کشتگر
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5721
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 1
نیما اژدها کش
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6332
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ شهیددستغیب
اشکان شمسایی فر
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5675
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
علی نجابت جهان آباد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5747
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
حسین باشی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5614
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
محمدامیر ده بزرگی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6341
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
علیرضا یعقوب زاده
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5187
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ شهیددستغیب
مهرداد محمودی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5523
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
امیرحسین حاجی پور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5305
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
محمدرضا یزدانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6246
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
حمیدرضا ناصری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5997
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
امیر حسین رنجبر
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5498
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
منصوره فراحی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5976
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ علامه اقبال
صبا زارعی کردشولی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6703
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
آیدا رضایی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6681
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 2
کیانا دانشی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6058
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
سیده زهرا خلیلی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5317
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ یاس
مهدی اسکندری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5570
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
محمدرضا نظیری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5846
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
سیدعلیرضا تقوی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6478
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
عباس ایثارگر
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5898
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
ارش علوی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6551
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
امیر کفاشان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6091
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
سیدعلی نقیب
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6369
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
دانیال امین لاری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5811
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
ارش درستکار
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6087
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
محمد خلیلی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6051
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
سیدعرفان هاشمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6229
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
محمدعلی کاظمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6523
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
سید محمود رضا صادقی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6048
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
علیرضا زهره ای
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5922
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
امیرعلی دستغیب
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6673
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
احمدرضا فرح بخش
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6190
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
امیررضا مسعودی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6517
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
نیما زارعی پور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6580
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ شهیددستغیب
امین طهماسبی علیکردی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5810
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ اندیشه
مهدی دهقانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5145
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ اندیشه
پارسا حقیقت گو
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5004
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
محمد ربیعی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5590
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ اندیشه
فاطمه سادات عنا
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5624
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ علامه اقبال
فاطمه محمدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6130
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 1
ملیکا مستغنی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5232
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
محمدجواد توسلی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6368
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
احمدرضا پیشه ور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5446
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
علی تمیمی عرب
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5655
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
محمدجواد قاسمی منفرد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5679
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
سپهر محکمی راد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6068
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
هانی عبدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5909
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
محمد مهدی فلاح زاده
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6025
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
ارشیا کسایی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6091
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
رضا شهبازی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5073
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 1
امیر کبیر
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4372
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ اندیشه
رضا محمدی حسین آبادی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6413
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ شهیددستغیب
محمدپویا قادری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4899
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ اندیشه
مائده محمدقاسمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6264
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ یاس
زهرا محمدپور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4185
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ یاس
مرضیه بذرافکن
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5813
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ علامه اقبال
ملیکا تجلی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5841
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ یاس
مهدیه ثابت
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5382
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ یاس
میترا امینی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5931
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ علامه اقبال
فاطمه توکلی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6085
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ علامه اقبال
زهرا احمدی نژاد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6137
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
ثنا عسکری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6461
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ یاس
مهدیس هوشیار
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6322
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
محمد احسان صفری جعفرلو
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5930
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
هومان سادات شریفی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5451
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
محمد حسن یزدان پناه
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6514
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
امیرمحمد ولی زاده
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5334
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
سیدامیرعلی نقیب زاده
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6603
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
سینا فرهنگ دوست
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6232
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
محمد مهدی نوری پور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5642
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ رازی
محمد رجبی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5581
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
پدرام جوانمردنیا
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5957
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
اشکان جفره ای
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6534
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ شهیددستغیب
مسعود ستوده
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5996
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
سعید کاویانی نژاد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6103
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
محمدامین بذرافشان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5977
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
امیررضا احمدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5997
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
متین عرفانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6536
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
سپهر مهبودی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6259
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
محمدآرمان پارسازادگان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5067
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ رازی
محمدامین صدرنشین
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6770
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
متین رستمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6543
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
پارسا صحرائیان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6531
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
آرشام آرگیو
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5969
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
سیدعلی محمودی راد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5848
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
امین نیازی اردکانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6286
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
محمدامین طوسی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5814
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ طالقانی
محمدرضا علی زاده
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6034
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
خرم‌بيد_ ولی عصر (عج)
احمدرضا شاهین
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6075
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ طالقانی
سیدامیر خلقی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5720
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ رازی
محمدحسن زارعی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5726
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
محسن شعاع
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5565
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ اندیشه
امیرحسن عمرانی پور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5674
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
علی سلطانی پور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5798
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
سیدعلیرضا ضیایی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5894
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
شاهین کهزادپور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6248
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
سروش ضاهرپور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6208
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
آرش زارعی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6547
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
پارسا تشکری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5657
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
محمرامین علیشاهی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5777
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
آرین کمالی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5367
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ شهیددستغیب
امیرمحمد فخارزادگان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5408
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ اندیشه
حسین اسلامی حقیقت
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6871
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
محمدصادق دری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4839
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
عرفان حسینی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5770
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
متین آجرلو
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5891
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ اندیشه
حسین خورسندی نسب
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5498
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ اندیشه
امیرعباس دهقانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5390
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
محمدامین عشایری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5104
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
سید طه توانگر
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5460
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ شهیددستغیب
محمدمهدی حاتمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6278
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
امیر یکزمان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6690
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ شهیددستغیب
امیرحسین زارعی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4793
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
احسان رحمانی دادنجانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5278
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
امیررضا حسنی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5759
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
سید محسن عرب لو
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5621
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
علی حیدری نژاد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5641
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
امیراحمد مجرد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5618
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 1
محمدحسین میری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6398
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
امین صالحونی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5745
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
محمدعرفان جابری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6094
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ رازی
محمدمهدی کوهستانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5674
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
محمدحسین شیخی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5520
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ طالقانی
علی کامیاب
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5015
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ اندیشه
نیما اسکندری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5208
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ رازی
حسین چهابدار
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4870
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ محمد رسول اله ( ناحیه 3 )
سیدمهدی یعقوب نژاد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6000
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
محمدامین بهرامی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5161
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
علی قدمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5663
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
مهدی آزادی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
شیوا زارع
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6061
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
تارا رحیمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5989
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ یاس
پرنیان خسروانیان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6310
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 2
مهرناز محمدپور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6426
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ علامه اقبال
صدیقه انصاری اصل
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6578
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
سارا حسینی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6470
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ یاس
نازنین معصومی محمودآبادی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5837
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ علامه اقبال
مریم وزارتی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6685
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
نرجس نصیری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6023
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
سیده فاطمه سبحانی نیا
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6456
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
مریم غلامی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6102
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ یاس
زهرا رشید
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6147
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ الگونه
فائزه طهماسبی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5766
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ الگونه
یکتا فرخنده فال
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6142
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ یاس
نگین کریمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5893
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
فاطمه ستایشگر
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5858
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
سارا برزگر
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5246
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
5/29/2023 4:05:22 PM
Menu