كمال آباد/كمال شهر

كمال آباد/كمال شهر -


محمدرضا عبدالحسینی
نهم - كمال آباد/كمال شهر
میانگین تراز کانونی: 5085
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرج_ محمد رسول اله
فاطمه حسینی شیخطبقی
نهم - كمال آباد/كمال شهر
میانگین تراز کانونی: 5311
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرج_ فرزانگان 4
محمد مهدی باقری
نهم - كمال آباد/كمال شهر
میانگین تراز کانونی: 4819
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرج_ محمد رسول اله
6/2/2023 9:01:12 AM
Menu