هشتگرد

هشتگرد -


زهرا ارمندپیشه
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5382
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
علیرضا مهین زعیم
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5168
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
ساغر ناصر زارع
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5576
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
حامد زارعی نژاد
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4998
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شهید سلطانی 5
علیرضا افشار
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4815
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
مریم خندان پور
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5143
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
ساینا جمشیدی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5351
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
فاطمه دهقانی پور
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4664
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
حسین سامانی پور
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4397
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
رضا هادیان
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5068
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
غزل تقی لو
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5687
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
ساحل رحیمی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5692
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
فریماه رهنما رودپشتی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5644
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
امیررضا پورزارع
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4836
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شهید سلطانی 5
رهاب آذر پیرا
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4977
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
مهدی پوردهقان
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5821
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شهید سلطانی 5
مهسا آقابراری
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5611
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
مبینا قدیری
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4654
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
سینا فلاح رفیع
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4766
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
سارا نصیری
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5067
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
فاطمه تک زارع
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5127
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
فاطمه فلاح نژاد
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4631
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
زهرا مهرزاد
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5139
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
فاطمه فلاح نژاد
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4991
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
امیر حسین فلاحتکار
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5046
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
محمد نصرتی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 3571
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
پوریا پالیزبان
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5098
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
محیا فلاحت پیشه
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5962
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
آرین خواجه وند
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4423
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
آناهیتا مفاخری
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4886
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
امیرمحمد وطن دوست
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5092
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
امیر کرد منجیری
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4382
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شهید سلطانی 5
روبینا خانی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5391
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
فاطمه سامانی پور
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4242
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
سهیل نخبه زعیم
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4954
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شهید سلطانی 5
یگانه ترکمنی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 3988
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
رضا شیخ حسنی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4557
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شهید سلطانی 5
شایان زارعی نژاد
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4578
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شهید سلطانی 5
ساینا اصل فلاح
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4687
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
محمد فلاح نژاد
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4814
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
کیمیا برزگری
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5038
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
هدیه گلباز
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5542
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
پریا معدن کن
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4662
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
عرفان محمدی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4983
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
فاطمه مصطفوی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4863
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
ملیکا باقرپور
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5452
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
آیلار رجبی لفوت
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5602
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
دنیا فلاح نژاد
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5082
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
مائده منصورزارع
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5026
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
فاطمه رنجبر کهن
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5850
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
کوثر جعفری
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5994
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
مرتضی قهرمانی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 3749
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
ابوالفضل حجر گشت
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4352
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شهید سلطانی 5
سارا چراغ زاده
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5492
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
سید سهیل قوامی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4194
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
علیرضا امیدی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4422
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
علیرضا خالقی نیا
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 4761
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
حدیثه اژدری
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5088
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
حنانه سامانی پور
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5329
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ فرزانگان
محمد اسماعیل مصیبی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5364
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ معلم
فائزه نعمتی
نهم - هشتگرد
میانگین تراز کانونی: 5138
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
هشتگرد_ شرافت
5/29/2023 4:29:20 PM
Menu