فرديس

فرديس -


عرشیا فتاحی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 4968
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی شهید بهشتی
علی جعفری پورناصری
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5647
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی شهید بهشتی
مهدی سعیدپناه
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5650
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی شهید بهشتی
پارسا شاهرخی میلاسی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5737
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
كرج_ نمونه دولتی شهید بهشتی
عرشیا مجللی
نهم - فرديس
میانگین تراز کانونی: 5561
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
كرج_ شهید سلطانی 4
5/29/2023 3:57:16 PM
Menu