فردوس

فردوس -


امیر ناظری
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 6463
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
فردوس_ شهید بهشتی
مجتبی داورپناه
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4896
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
جواد ناصری
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4910
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
علی محمودی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4886
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
سجاد غفاری
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4611
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
مریم عبدمجیری
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5214
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
زهرا دولتخواه
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 6305
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
علی بهمنیان
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4536
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
الهام طاهری منفرد
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4326
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
عارفه نعمتی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5143
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
ناعمه کنعانی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 6043
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
امیرحسین شاهی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4923
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
محمد سببی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4676
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
زینب اکبری
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 6014
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
مبینا فروتن
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5030
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
دریا دوزنده فردوس
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5730
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
مهدی زرعی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5804
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
مرضیه محمدیان
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5468
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
ساجده سادات منصورمقدم
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5104
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
مینا اصغری
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5133
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
کوثر موید
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5560
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
مرتضی ابراهیم زاده
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5331
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
هادی نقیب زاده
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4384
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
امیرمحمد حقیقی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5259
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
زینب ناصری
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4916
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
عاطفه ع ج م
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4389
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
محبوبه ساجدی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4994
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
زهرا سادات سیدی باغستان
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5605
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
امیر حسین زاده
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5676
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
محسن وحدتی محبوب
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4355
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
سجاد رمضانی ایدو
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4492
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
مهدی داورپناه
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4671
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
مهدی ابراهیمی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4888
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
فاطمه باغبان
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5933
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
سارا حاجی زاده
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5653
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
مهسا اصغری
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4829
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
سیدسجاد اسلامی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5474
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
فردوس_ شهید بهشتی
مرضیه بخشی زاده
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5054
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
حمیدرضا اسماعیل زاده
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4596
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
5/29/2023 4:27:34 PM
Menu