بيرجند

بيرجند -


امید شباب
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5712
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
راضیه کاردان
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5611
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
پیام جلال زاده
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5803
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تربیت
مهسا فرودی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6454
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ اندیشه
فرید ولی پورمطلق
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5417
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تربیت
حمیدرضا بهمنی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5841
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بيرجند_ شهید بهشتی
محدثه ساجدی مقدم
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6503
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
مرضیه خیرآبادی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5144
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
مرضیه سبزجواوجان
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5643
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ اندیشه
مهدی حسینی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6878
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تربیت
ساجده کرمانی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5511
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ اندیشه
سعیده مهرجو
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5702
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
حمیدرضا رضائی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5287
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
یونس عثمانی بجد
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5364
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
سیده عطیه حسینی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6141
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
امیرحسین مصطفوی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6080
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
مصطفی اسحقی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5391
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
سیدمبین موسوی نژاد
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4930
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
محمد دوستی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5068
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بيرجند_ شهید بهشتی
مطهره قیاسی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5686
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
میترا شمالی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5848
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ اندیشه
مهرناز شمالی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6024
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ اندیشه
علی خسروی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5435
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تربیت
عطیه ابراهیمی بجد
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5835
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
محمدصدرا باقرپور
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5901
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تربیت
نازنین یعقوبی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5284
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ اندیشه
کوثر عبداللهی مفرد
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5263
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
کیان کیوانی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5552
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بيرجند_ شهید بهشتی
امیرعلی جانی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6152
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
نورالله مصطفائی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6436
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
فاطمه ابراهیمی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5271
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ اندیشه
محمدمهدی روانان
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5580
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تربیت
پیمان سالاری نیا
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5292
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
حدیث قاسمی مقدم
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6084
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ اندیشه
امیررضا ربیعی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6169
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بيرجند_ شهید بهشتی
حانیه حسینی فرد
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6126
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ اندیشه
علی دستجردی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5627
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تربیت
حسین جلالی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5244
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تربیت
پوریا گازارپور
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4492
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تربیت
سجاد احمدی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5092
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تربیت
مصطفی مرتضوی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5267
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
سپیده سروری
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6205
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
نیلوفر رخشانی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5799
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
فرشته پیروزی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5720
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
درسا عباسی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5398
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ اندیشه
امیررضا امیرآبادی زاده
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5476
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
محمدامین ابراهیمی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4567
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
محمد غلامزاده
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6748
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بيرجند_ شهیدبهشتی
زینب علی زاده
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5968
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ اندیشه
فاطمه یاری القار
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6086
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
زهرا شکیبی فر
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5894
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ اندیشه
فاطمه شکیبی فر
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5912
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ اندیشه
امیرحسین فروزانفر
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5108
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
رضوان چهکندی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4867
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ اندیشه
فاطمه بهدادفرد
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5828
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ اندیشه
فاطمه رستمی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5447
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
پوریا جمیع
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6109
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بيرجند_ شهیدبهشتی
حسین سورگی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5765
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بيرجند_ شهیدبهشتی
آذین مهر محمدی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6239
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
سیدمهدی عسکری
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5305
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
فائزه افضلی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5908
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ اندیشه
محمد چاجی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4457
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تربیت
حسین دلاکه
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4809
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تربیت
مهدی خزاعی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4260
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تربیت
فاطمه سورگی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 6428
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
محدثه خسروی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5223
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
فاطمه زهرا اسمعیلی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4995
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ اندیشه
مهدی پسندیده
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5714
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
محمدامین کیوانی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5018
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
نونا کفائی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5337
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ اندیشه
فاطمه محیا خزاعی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5437
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
محمدحسین درخشی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4457
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تربیت
زهرا طالبی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 4991
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ اندیشه
صادق سورگی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5520
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
امیر یوسفی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5737
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تربیت
مبینا خراشادی زاده
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5485
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بيرجند_ فرزانگان
مطهره کفاشی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5970
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ اندیشه
مهدی آذری نصرآباد
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5309
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
سیدمحمدمهدی حسینی نژاد
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5326
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
احسان براتی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5583
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ آیت الله خامنه ای
سبحان براتی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5520
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بيرجند_ شهیدبهشتی
سپیده صاحبی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ اندیشه
محمدحسین عباسی
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تربیت
ملیکا قزلباش
نهم - بيرجند
میانگین تراز کانونی: 5567
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بيرجند_ نمونه تقوی
6/2/2023 9:20:54 AM
Menu