نوشهر

نوشهر -


سیده ستاره موسوی میرکلائی
نهم - نوشهر
میانگین تراز کانونی: 6275
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
نوشهر_ فرزانگان
سیده فاطمه موسوی میرکلائی
نهم - نوشهر
میانگین تراز کانونی: 6342
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
نوشهر_ فرزانگان
پریا خزائی نسب
نهم - نوشهر
میانگین تراز کانونی: 5951
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چالوس_ معراج
محمد مجدی
نهم - نوشهر
میانگین تراز کانونی: 5360
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چالوس_ شهید رجایی
کوثر درزی
نهم - نوشهر
میانگین تراز کانونی: 5294
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چالوس_ معراج
فاطمه باقرزاده سرکله
نهم - نوشهر
میانگین تراز کانونی: 4982
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چالوس_ معراج
حسین علی محمد پور
نهم - نوشهر
میانگین تراز کانونی: 5180
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چالوس_ شهید رجایی
امیرمحمد ترک لشکناری
نهم - نوشهر
میانگین تراز کانونی: 5259
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چالوس_ شهید رجایی
سپنتا شکری
نهم - نوشهر
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
چالوس_ شهيدبهشتي
6/2/2023 9:53:19 AM
Menu