جويبار

جويبار -


ملیکا قلیان جویباری
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 6313
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قائم شهر_ فرزانگان
مهدیس مرادمند پائین رودپشتی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 6332
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جويبار_ جواد الائمه
محمدحسین یوسف زاده پائین رودپشتی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5272
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جويبار_ شهید فکوری
ادریس قلیان جویباری
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5688
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جويبار_ شهید فکوری
سیدامیرحسین اشرفی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 4775
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جويبار_ شهید فکوری
مهدی عظیمی جویباری
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 4327
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جويبار_ شهید فکوری
فاطمه السادات احسانی پطرودی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 6450
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جويبار_ جواد الائمه
سوگند ظاهری جویباری
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5059
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جويبار_ جواد الائمه
علی قاسمی محله کلائی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5666
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جويبار_ شهید فکوری
محمدرضا محمودی جویباری
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5592
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جويبار_ شهید فکوری
حسام شاکری جویباری
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 6141
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
ملیکا سیلاخور
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 6805
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قائم شهر_ فرزانگان
عباس ذبیح زاده باغلوئی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 6129
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قائم شهر_ شهیدبهشتی
یلدا عنایتی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5599
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جويبار_ جواد الائمه
علیرضا کمانی مشک آبادی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5461
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قائم شهر_ شهیدبهشتی
سینا سورچی جویباری
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5311
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جويبار_ شهید فکوری
امیرعلی بابائی کوکنده
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 4524
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جويبار_ شهید فکوری
هانی نظری آزادبنی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 4676
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جويبار_ شهید فکوری
علی مسلم زاده
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5681
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
زهرا مجیدائی جویباری
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 5774
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جويبار_ جواد الائمه
پویا کاکو لاریمی
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 6006
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جويبار_ شهید فکوری
طاها یعقوبی جویباری
نهم - جويبار
میانگین تراز کانونی: 6152
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ساري_ شهید بهشتی سمپاد1
6/2/2023 9:48:52 AM
Menu