تنكابن

تنكابن -


محمدرضا نژادمقدم
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5525
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
مهدیار مهرکیش
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6409
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
ترگل آذرهوش فتیده
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5671
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
سهیل ملایی توانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6004
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
شادی اسحاقی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4750
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
سمیرا ساحلی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5457
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
مرضیه احمدی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5166
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
سپهر احمدنژاد
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6447
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
سپهر صادقی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6326
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهید بهشتی
شایان شکوری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5720
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهید بهشتی
سیده آیلین ایزدفرد
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6011
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
میلاد شهسواری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5513
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
هدیه ساعدی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4781
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
نسترن میرفردوس
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5523
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
پارسا میرفردوس
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6391
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
مهدیس امیرزادی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4985
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
علیرضا دیلمی معزی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5604
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
محمدحسین راضی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5431
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
مبینا شجاع شفیعی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6207
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
پری ماه عشقی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4995
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
علیرضا بادان فیروز
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5495
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
علی فاضلی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6530
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
سیده فاطمه فاطمی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5820
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
محمدمهدی محسنی بندپی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6588
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
آرسام ریاحی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4658
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
پگاه حسین زاده
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5733
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
مهدی وحدانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5894
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
امیررضا شکوری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6598
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
جواد زنجانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5156
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
محمد سرابی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5594
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
فواد شیخ محمودی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6560
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
آذین پورقاسمی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5407
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
شایان مرادی پور
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5072
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
پویا زینعلی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5853
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
امیررضا شورمیج
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5787
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
مبین فرجی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6411
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
مهدی احدی نژاد
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6486
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
بهداد غنمی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6263
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
مینو همتی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5609
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
محمد خلیل پور
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5267
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
کلثوم شورمیج
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5225
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
علی منتظری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5394
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
سهیل خانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4691
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
سایه حجری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6151
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
محمدسجاد کاظمی توانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5410
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
سیده مبینا میرعباسی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5487
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
سارا فرجی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5796
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
سیده فاطمه میرعباسی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5405
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
مائده مهدی رودی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5518
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
عرفان نادری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5967
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
نسیبه سنجه وینی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5635
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
نیما قاسمی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5594
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
سیدبنیامین خامسی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4760
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
نوین سلیمانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5379
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
فاطمه علی کراتی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5924
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
سیدولی اله اکرا سیدی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5209
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
اشکان سعیدی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6181
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
زهرا زرودی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5819
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
آیدا آقاجان اشکوری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5201
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
محیا عبدی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5291
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
عسل نژادمقدم
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5491
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
پریا اسمعیلی کلاری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5128
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
مژده نیکفرجام
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5827
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
امین نورمحمودی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5439
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
هستی حسن پور کومله
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5342
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
مبینا مرتمی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5871
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
امیرحسین خلعتبری لیماکی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4728
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
شیما فرهادی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5917
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تنكابن_ فرزانگان
آرین قربانیان
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5975
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
آی ناز قربانیان
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4882
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
مبینا اخشابی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5280
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
معصومه علیجانی رحیم اباد
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5240
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
نازنین محمدرضا بیگی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5557
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
امیررضا ناظری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5750
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
مائده ربیعی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5908
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
علی اصغر ساجدی مجدی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5078
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
هانیه قلی پور
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5448
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
امیرمحمد بشیری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5355
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
آیناز محمدیان
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 6161
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
شایان علیپور
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4814
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
محمدمهدی بشیری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5518
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهید بهشتی
شمیم معلمی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4836
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
مریم رجبعلیان
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5908
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
رضا رضاخانی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4093
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
امیرفواد ابراهیمی پور
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4685
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهید بهشتی
ریحانه مشایخ
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5337
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رامسر_ امام خمینی
فرزاد شهردمی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5721
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
تنكابن_ شهید بهشتی
عاطفه اشگوریان
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5497
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
محمد زندی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5052
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
سپهر رادگودرزی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5368
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
هستی شاهمرادی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5793
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
عباس آباد_ عباسی
محمدمهدی شیرنژاد
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5231
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
ابوالفضل عسگری
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5640
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
امیررضا سرائی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 5531
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
آریا قنبرپور
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4939
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
حسن فلاح مظلومی
نهم - تنكابن
میانگین تراز کانونی: 4579
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
تنكابن_ خاتم الانبیا
6/10/2023 6:40:07 PM
Menu