قائم شهر

قائم شهر -


نگین پناهنده
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5835
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قائم شهر_ فرزانگان
محمد رضا کریمی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 6827
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قائم شهر_ شهیدبهشتی
نگار صفری طالعی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 6079
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ عطیه
مهرآسا کاویانی چراتی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 6331
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ عطیه
نیکو حسین پورسمناکلائی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 6262
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ عطیه
عرفان احمدی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5577
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ دکتر شریعتی
فرزانه گرجی نژاد
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 4898
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ عطیه
امیرمحمد خلیلی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5432
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قائم شهر_ شهیدبهشتی
کیانا نجفی کوتنائی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5395
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ عطیه
سیده زهره زمانی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 6263
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ عطیه
امیر آقاجان زاده مقری
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 5010
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
قائم شهر_ شهیدبهشتی
هستی پارسا کرد آسیابی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 6655
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ عطیه
آیلیلن حسین پور
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 4225
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ عطیه
معین بلباسی
نهم - قائم شهر
میانگین تراز کانونی: 6487
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
قائم شهر_ دکتر شریعتی
6/2/2023 9:12:50 AM
Menu