بابل

بابل -


محمدحسین حاجی پور
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 6181
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابل_ امام حسین
هاتف حسن زاده ولوکلائی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 4497
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابل_ امام حسین
زهرا عابدی خلیلی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5695
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابل_ شهید اصفهانی
محدثه کاظمی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5771
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابل_ شهید اصفهانی
محمد مهدی حاجی زاده چناری
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 6193
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابل_ امام حسین
پریسا مصلح
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5588
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابل_ شهید اصفهانی
سیدمحمدمهدی میرزاپور رضائی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 6050
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابل_ شهیدبهشتی
مبین حسن زاده خلیل
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5221
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابل_ امام حسین
صدیقه تقی پور کفاش
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 6031
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابل_ شهید اصفهانی
حانیه پورطهماسب
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 6533
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابل_ فرزانگان
محمد کفشگر
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 4837
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابل_ امام حسین
امیرعلی فولادی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 6523
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابل_ شهیدبهشتی
پرهام مشائی شوب
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابل_ شهیدبهشتی
آتریا خسروی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5769
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابل_ فرزانگان
محمدامین طهماسبی نیا چناری
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5763
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابل_ امام حسین
ساجده داداشی فیروزجائی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 6120
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابل_ شهید اصفهانی
ابوالفضل رمضانی ارایی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5930
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابل_ امام حسین
امیررضا پوریوسف امیری
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5445
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابل_ امام حسین
محراب هدایت پور ولوکلائی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5605
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابل_ شهیدبهشتی
معصومه محمدی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5991
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابل_ شهید اصفهانی
ساجده رجب تبار درویشی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 4743
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابل_ شهید اصفهانی
نجمه طاهرنژاد
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5569
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابل_ شهید اصفهانی
فاطمه مهدوی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5936
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابل_ شهید اصفهانی
ابوالفضل براری تاری
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 4200
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابل_ امام حسین
شکوفه کردی نیافیروزجائی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 6702
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابل_ فرزانگان
مانلی مجلل
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 6748
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابل_ شهید اصفهانی
محبوبه بزرگمهر
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5179
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابل_ شهید اصفهانی
محدثه اسدالهی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 4803
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابل_ شهید اصفهانی
ابوالفضل پورحسین میری
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 6222
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابل_ امام حسین
محمد رضا کیانی راد
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 6251
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابل_ امام حسین
آریان اصفهانی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5345
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابل_ امام حسین
محمد رحیمی گرجی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 6279
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابل_ شهیدبهشتی
محدثه لکائی اندی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5617
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابل_ شهید اصفهانی
هانیه نصیرائی میر
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 6836
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابل_ فرزانگان
زهرا علی زاده حاجی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5723
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابل_ شهید اصفهانی
هانیه کربلایی ملکی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5039
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابل_ شهید اصفهانی
فاطمه علی گل تبار
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 6069
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابل_ شهید اصفهانی
محمد صدرا یوسف نژاد
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 6226
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابل_ امام حسین
مهرآسا جهانشاهی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5777
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابل_ شهید اصفهانی
سینا محتشم راد
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5099
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابل_ شهیدبهشتی
تینا محمدعلی زاده گرجی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 6574
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابل_ فرزانگان
مریم مصطفی زاده حمزه کلائی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 6117
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابل_ شهید اصفهانی
سیدامیررضا کریم پور موزیرجی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5143
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابل_ امام حسین
امیرعباس قنبرزاده
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 6374
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابل_ شهیدبهشتی
مریم حسین زاده سوادی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5912
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابل_ شهید اصفهانی
علیرضا بابایی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 4511
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابل_ شهیدبهشتی
کیمیا غیاثی طبری
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 6637
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابل_ فرزانگان
آرمین حسین زاده تک آغاج
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5361
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابل_ امام حسین
علی یحیی زاده بالی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5517
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابل_ امام حسین
مهرداد علی نیا داودی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5569
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابل_ امام حسین
کیمیا شریف پور دلاوری
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5067
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابل_ شهید اصفهانی
زینب فلی نیافیروزجائی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5797
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابل_ شهید اصفهانی
امیرمحمد خانعلی پوررودی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5770
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابل_ امام حسین
همتا فتحی ملکشاه
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 4667
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابل_ شهید اصفهانی
فاطمه زهرا مصطفی زاده
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 6150
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابل_ شهید اصفهانی
هانیه محمدصالحی
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5969
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابل_ فرزانگان
امیررضا عسکریان امیری
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابل_ امام حسین
عرشیا یحیی زاده جلودار
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابل_ شهیدبهشتی
پدرام فرزانه امیری
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابل_ شهیدبهشتی
عباس کمالی آهنگر
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابل_ امام حسین
مهسا علی منش
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 5427
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابل_ شهید اصفهانی
طاها سالاریه
نهم - بابل
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابل_ شهیدبهشتی
6/2/2023 9:11:07 AM
Menu