اسفراين

اسفراين -


یگانه فیضی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5679
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
غزاله عیدی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5323
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
ارمین نظری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5347
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسفراين_ طلایه داران شهید بهشتی
فاطمه اقائی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6079
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
نیکو اراسته قزاقی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5692
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسفراين_ فرزانگان
مریم نباتی آجقان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5053
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
امین حسین زاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4337
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
امین قربان زاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5613
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسفراين_ طلایه داران شهید بهشتی
ملیکا زحمتکش
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5536
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
فاطمه سرداری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4889
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مهدی فیضی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5006
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
امیرحسین پرندوش
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5603
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
فاطمه خوش نیت
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5394
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مریم حسن پور
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5848
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
فاطمه محبتی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4916
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مهلا رمزی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5062
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مبینا هادیان فر
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6710
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسفراين_ فرزانگان
رضا خان محمدی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5367
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
مارال لعل حصاری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5516
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مریم پرسه
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4785
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
سجاد قصابی فرد
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5028
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
شیرین طالبی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4567
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
شادی سامعی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4691
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
محمد حسن زاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5505
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
ابوالفضل رحمت پور
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4876
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
سحر گلی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5676
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مبینا زارع
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 6352
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
ضحا کرددیرانلویی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4941
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
محسن دارپناه
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4948
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
ایدا کاظمی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5246
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
سارا رحیمی نصراباد
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5149
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
زهرا عبدی میلانلو
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4994
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
محمد لعل حقانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4857
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
حدیثه سلیمانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5542
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
میکائیل اسماعیل زاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5411
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
امیرحسین لعل جواهری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5068
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
زهرا سبحانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4701
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مهدی یزدانی نسب
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4844
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
فاطمه نباتی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5680
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسفراين_ فرزانگان
زکیه رضازاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5185
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
یاسمن نوری اردغان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5972
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسفراين_ فرزانگان
پریا رحیمی نیکو
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5280
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مرتضی گلشنی کلات
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5468
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
شقایق قاسمی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4531
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
ابوالفضل پورعلی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4732
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
فاطمه احمدی فریمان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4438
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
تکتم یوسفی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4295
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
غلامحسین هادیان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4607
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
فاطمه گلشنی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5933
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مهدیه طلوعی کالخونی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4814
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مریم محمدزاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4434
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
علی رمضانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5297
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
علی اسکندری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4587
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
شیدا خواجه
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5311
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسفراين_ فرزانگان
ربابه جعفری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4570
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
نرگس غلامی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5353
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
راضیه اکبری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5253
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
محسن بخشی ایرج
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4969
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
محمد رمضانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5028
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
محمد رحیمی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4749
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
الهه سادات جوادی بیهقی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5261
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
علی تیموری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5831
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
راحله رامشینی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5659
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
فاطمه خانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4599
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
نیلوفر اکبری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5819
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
امیرحسین ولی پور
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4241
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
مبینا طیبی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5078
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
فاطمه ناتوان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4936
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مریم زارعیان فریمان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5369
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
فاطمه فرخی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5460
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
افشین نوریان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5193
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
پری ناز ملکی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5096
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
نازگل رحمانی وحید
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4708
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مهنا سادات موسوی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5481
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مهسا قربانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5325
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
محمدمهدی شاد
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5017
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسفراين_ طلایه داران شهید بهشتی
علی بابائی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5347
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
فاطمه محمدزاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4689
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مهتاب براتی مقدم
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4705
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مهدی ولی نژاد
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5418
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
حشمت اله بخشی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4097
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
فاطمه دهقانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5191
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
یگانه مروتی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5512
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
احمدرضا نوری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4300
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
تینا اردینی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5090
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
محمدطه ملکی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5314
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
زهرا حیدری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4310
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
سعیده ظهرابی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4895
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
صبا اریاوند
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5352
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
سینا محمدی بزنج
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4854
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
محمد ساده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4619
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
اتنا محمدی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4310
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
سعیده جعفری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5006
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مریم شیرزاد ایرج
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5082
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسفراين_ فرزانگان
حسانه اصغرزاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5501
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
پویا روئین فرد
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5736
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسفراين_ طلایه داران شهید بهشتی
عرفان نوری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4247
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
محمد باقری زاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4518
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
آرین قوچانی شیروان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4636
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
سامان علیزاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 3922
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
سعیده عزیزی مقدم
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5055
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
سجاد اسمعیلی فریمان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4970
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
ابوالفضل رحمتیان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4719
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
مهلا شریف
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5725
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
شهریار میزانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5148
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
هانیه حاتمی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5251
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
فائزه نوری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4531
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
امیرمحمد بردبار
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4446
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
مسعود بابائی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5181
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
رضا چوپانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5143
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسفراين_ طلایه داران شهید بهشتی
سمیرا تقدیری فرد
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5550
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
رهام حاتمی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4601
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
امیررضا باقری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5270
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
مائده صفرزاده
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5175
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
فریا حیدری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5862
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسفراين_ فرزانگان
برنا کریمی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4747
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
همایون کاظمیان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4833
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
معصومه تواهه
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4520
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مصطفی اسکندریان
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4955
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
پرنیان جوان کیانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5252
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
زهرا لعل قربانی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4708
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
علی زیوری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5129
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
ابراهیم زیوری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5082
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
امبن پیل
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5851
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
سمانه عباسی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5083
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسفراين_ فرزانگان
امیرحسین مقدم
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4794
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسفراين_ طلایه داران شهید بهشتی
پویا ناصری
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4894
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
فاطمه مروی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5330
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
مهدی خادمی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4943
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
هاجر حسن پور
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 4864
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ بعثت
کیومرث عیدی
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5199
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اسفراين_ دکتر حسابی
سینا شیرزاد
نهم - اسفراين
میانگین تراز کانونی: 5225
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اسفراين_ طلایه داران شهید بهشتی
5/29/2023 3:58:29 PM
Menu