آشخانه

آشخانه -


ایمان رحمانی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5065
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
نرگس جمالی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 6093
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
فاطمه اصغری
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 6173
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
حنانه غلامی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5703
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
زهرا نجفی راد
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4995
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
متین شاکری
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4764
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
بهاره کمالیان
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5098
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
پریسا کهندل
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5058
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
احمدرضا علی زاده
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4206
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
کاظم قنبری
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4566
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
سبا صحرایی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5609
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
زهرا براتی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5193
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
ستار برومند
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 6040
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
اسماعیل زارعی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4722
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
علی پاکزاد
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4546
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
تکتم فاطمی قریه عباس قوچان
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4492
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
فاطمه رسائی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5319
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
سیده نجمه شجاعیان
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4829
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
فاطمه رمضانی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4961
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
حسام کریمی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4604
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
محمد پیلوار
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4561
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
علی ایمانی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5130
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
تینا شادمان قوچانی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4651
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
فاطمه ابراهیمی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5172
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
پوریا قویدل
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5194
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
سینا رهیده
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5088
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
سینا قربانی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4427
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
محمد مهدی روحانی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5141
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
احمد رضا هنرمند
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4934
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
مریم شکری
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4198
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
فاطمه روز فراخ
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4918
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
فاطمه دلشاد
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5036
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
فاطمه رحیمی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4906
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
محمد امین نامور
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 6035
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
علی عابدی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5045
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
فاطمه جمالی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4539
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
کیانمهر رعنائی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4859
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
علی نامور
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5190
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
ایمان شهروان
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4244
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
امید شهروان
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4337
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
مسعود ایمان پور
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4719
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
امیر رضا صفریان
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5931
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
علی رضایی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4564
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
امیرمحمد هدایتی راد
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5599
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
سیده زهرا فخرفاطمی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5818
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
زهرا علی زاده کیکانلو
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5079
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
جهان بخش مکرمی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4708
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
علی حمیدی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5568
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
سیما عباسی قصریکی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4383
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
مریم عابدینی
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4939
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ رضوان
سید امین سیدی اول
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4017
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
امیرحسن خادمپور
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 4141
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
ارمین مشکدان
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5011
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
امیر محمد نوری
نهم - آشخانه
میانگین تراز کانونی: 5077
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آشخانه_ نمونه دولتی پسرانه صدرا
6/2/2023 8:50:22 AM
Menu