ايوان غرب

ايوان غرب -


آرین مهتابی
نهم - ايوان غرب
میانگین تراز کانونی: 6153
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايلام_ باقرالعلوم
امیر حسین ملکیان
نهم - ايوان غرب
میانگین تراز کانونی: 4759
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايلام_ شهید بهشتی
امیر حسین نور محمدی
نهم - ايوان غرب
میانگین تراز کانونی: 4564
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايلام_ شهید بهشتی
حمید رضا قدسی
نهم - ايوان غرب
میانگین تراز کانونی: 5434
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايلام_ شهید بهشتی
محمد حسام قدسی
نهم - ايوان غرب
میانگین تراز کانونی: 5312
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايلام_ شهید بهشتی
محمد نوید نیک نژاد
نهم - ايوان غرب
میانگین تراز کانونی: 4332
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايلام_ باقرالعلوم
امیر رضا رستمی سومار
نهم - ايوان غرب
میانگین تراز کانونی: 5635
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايلام_ شهید بهشتی
ماهان مرادی
نهم - ايوان غرب
میانگین تراز کانونی: 4494
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايلام_ شهید بهشتی
امیررضا محمودی
نهم - ايوان غرب
میانگین تراز کانونی: 4348
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايلام_ باقرالعلوم
امیرمحمد محمدی
نهم - ايوان غرب
میانگین تراز کانونی: 4135
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايلام_ شهید بهشتی
هانیه زارعی
نهم - ايوان غرب
میانگین تراز کانونی: 6332
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايلام_ باقرالعلوم
6/2/2023 9:14:22 AM
Menu